Sri Lanka Day 2008 (Denville, NJ)Organized by Sri Lanka Association of New York (SLANY)